Keter Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: Oktober 2020

 

Keter Home and Garden Products Ltd. en Keter Benelux B.V. (ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder registratienummer 18077759 en BTW-registratienummer NL8142.31.111B01) zijn eigenaar en beheerder van deze website, gevestigd op https://www.keter.com/bnl_nl (de "Website"). Keter en de aan haar gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden en verkopers, retailpartners en alle andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, exploitatie, productie of overdracht van deze Website worden hierin aangeduid als "Keter". Deze website maakt het mogelijk om online producten te kopen die door Keter (een online winkel) op de markt worden gebracht.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT EN/OF EEN ONLINE AANKOOP DOET VIA DE WEBSITE.

Uw gebruik van de Website, inclusief het doorbladeren van de Website en/of de op de Website gepubliceerde informatie en/of de aankoop van een product op de Website geeft aan dat u volledig akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van deze Website.

Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met de voorwaarden, mededelingen en richtlijnen in deze gebruiksovereenkomst (de "Overeenkomst" en/of de "Gebruiksvoorwaarden") en erkent u dat alle informatie die direct of indirect via de Website wordt verstrekt, zal worden beheerd in overeenstemming met het Privacybeleid. Keter behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken delen of het geheel van deze Overeenkomst te wijzigen, toe te voegen, te wijzigen, te herzien of te verwijderen. Keter zal Gebruikers op de hoogte stellen van wijzigingen door middel van [meldingen op de website]. U dient periodiek de Website te controleren op wijzigingen in deze Overeenkomst. Elke wijziging in deze Overeenkomst is geldig vanaf de dag van publicatie op deze Website. Uw gebruik van de Website na het plaatsen van wijzigingen in deze Overeenkomst houdt in dat u instemt met de nieuwe of herziene Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u besluiten de Website niet langer te bezoeken of te gebruiken.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE NALEVING VAN DEZE OVEREENKOMST, MAG U DE WEBSITE NIET BEZOEKEN OF GEBRUIKEN.

Deze gebruiksvoorwaarden en alle inhoud van de website verwijzen naar alle geslachten. 1. 1. Beoogd publiek en voorafgaande voorwaarden voor het uitvoeren van transacties op de Website. De Website is wereldwijd beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot het internet. Keter geeft geen verklaring of garantie dat de Website en/of de functionaliteit en functies die beschikbaar zijn op de Website ("Functies") geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik/toegang wereldwijd. Deze Website is bedoeld en ontworpen voor een algemeen publiek en gebruikers van alle leeftijden zijn welkom om de Website te bekijken. Als u echter jonger bent dan 18 jaar, dient u geen informatie over uzelf te verstrekken op of via de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere persoonlijk identificeerbare informatie.

Door het plaatsen van een bestelling op deze Website bevestigt u (de "Klant", "Gebruiker" of "u") dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd, en dat u ermee akkoord gaat om erdoor gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, dient u geen bestelling te plaatsen op deze Website.

Zonder afwijking van het voorgaande is de uitvoering van aankopen via de Website mogelijk onder de voorwaarde dat aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

 1. a) De Gebruiker is een volwassene (18 jaar of ouder) of een vennootschap naar Nederlands recht;
 2. b) De gebruiker heeft een actieve e-mailaccount op het internet;
 3. c) De Gebruiker is houder van een Europese creditcard die is uitgegeven door een van de erkende creditcardmaatschappijen en de creditcardmaatschappij heeft de uitvoering van de transactie goedgekeurd;
 4. d) De gevraagde producten in uw bestelling zijn op voorraad;
 5. e) Het adres voor de levering van de producten in uw bestelling is in Nederland.

 

 • Een bestelling plaatsen via de website

De gebruiker gaat ermee akkoord dat het verstrekken van persoonlijke informatie tijdens het plaatsen van een bestelling op de Website gebeurt volgens zijn of haar vrije wil en met zijn of haar toestemming. Indien de verstrekte gegevens onjuist, onvolledig of onnauwkeurig zijn, kan Keter niet instaan voor de uitvoering van de bestelling. De Gebruiker verklaart en bevestigt dat hij zich ervan bewust is dat het bewust verstrekken van valse informatie een strafbaar feit kan zijn en dat er tegen de Gebruiker een gerechtelijke, strafrechtelijke en/of civiele procedure kan worden aangespannen, inclusief vervolging voor aan Keter toegebrachte schade. Door het plaatsen van een order verklaart de Gebruiker dat de creditcard waarmee de transactie wordt uitgevoerd, aan hem of aan de onderneming namens wie de Gebruiker de order plaatst, toebehoort, dat de creditcard geldig is en dat de Gebruiker door de wet en/of op grond van een overeenkomst met de eigenaar van de creditcardmaatschappij gemachtigd is om een transactie uit te voeren voor het totale bedrag van de order. U begrijpt, erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke Informatie en Gevoelige Persoonlijke Informatie zoals gedefinieerd in het Privacybeleid, ook binnen uw bedrijf of het bedrijf waar u in dienst bent. Houd er rekening mee dat tijdens het plaatsen van een bestelling op de Website aan de Gebruiker zal worden gevraagd of hij/zij zich op de mailinglijst van de Website wil inschrijven met als doel het ontvangen van e-mails en/of sms-berichten voor promoties en kortingen van Keter. De Gebruiker zal gevraagd worden om op een aangewezen gebied aan te geven of hij/zij zich op die mailinglijst wil inschrijven. Indien de Gebruiker geen meldingen van promoties en kortingen van Keter wenst te ontvangen, kan hij ervoor kiezen zich niet aan te melden bij de mailinglijst van de Website en kan hij te allen tijde zijn gegevens verwijderen van de mailinglijst van de Website in het daarvoor bestemde gebied of op een andere manier die voor de Gebruiker beschikbaar is in het kader van een e-mailbericht en/of sms-bericht dat de Gebruiker van Keter ontvangt.

Transacties op deze Website zijn gebaseerd op een vooraf bepaalde prijs en zolang de producten die op de Bestelling zijn vermeld ("Bestelling") op voorraad zijn (reguliere verkoop). In het geval dat een product niet op voorraad is, door omstandigheden die ten tijde van het plaatsen van de bestelling niet bekend waren, zal Keter de Gebruiker hiervan binnen één werkdag op de hoogte stellen. De Gebruiker zal kunnen kiezen tussen het bestellen van een alternatief product of het annuleren van de transactie. Betaling van de transactie vindt uitsluitend plaats met een creditcard (andere betaalmiddelen, zoals cheque, contant geld, tegoed in de winkel of het inwisselen van punten zijn niet beschikbaar). Om een Bestelling te plaatsen, dient de Gebruiker de artikelen die hij/zij wenst te kopen toe te voegen aan de Winkelwagen. Voorafgaand aan het online afrekenen kan de Gebruiker de artikelen in het Winkelwagentje bekijken, toevoegen en/of verwijderen en de hoeveelheden naar behoefte aanpassen. Om de Bestelling af te ronden, moet de gebruiker op de link 'Winkelwagen bekijken' klikken om de winkelwagen te bekijken. Als Gebruiker klaar is om verder te gaan met de aankoop, moet hij/zij op de 'Afrekenen' knop klikken. De Gebruiker dient de Bestelling zorgvuldig te controleren alvorens deze af te ronden, in alle opzichten. Tijdens het afrekenen dient de Gebruiker de Algemene Verkoopvoorwaarden te accepteren die bij de aankoop horen, die hier te vinden zijn: https://www.keter.com/en/conditions-of-use Gebruiker zal persoonlijke informatie verstrekken, inclusief het betaaladres, waarna Gebruikers een overzicht krijgen van de Bestelling en de verstrekte informatie, waarna zij de uitvoering van hun Bestelling kunnen bevestigen. Na het plaatsen van een Bestelling voert Keter een controle uit van de creditcardgegevens bij de betreffende creditcardmaatschappij, en pas na ontvangst van een goedkeuring van de creditcardmaatschappij stuurt Keter een e-mail naar de Gebruiker met behulp van de gegevens die de Gebruiker heeft opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten op de Bestelling op voorraad, zoals hierboven vermeld. Indien de transactie niet wordt goedgekeurd door de creditcardmaatschappij, zal er een bericht aan de Gebruiker worden getoond op de Website en zal er een e-mail worden gestuurd naar de Gebruiker. Hierbij wordt verduidelijkt dat in een dergelijk geval de bestelling geacht wordt niet te zijn uitgevoerd. De leveringsdata van de bestelling worden pas beschouwd vanaf de datum van goedkeuring van de transactie door de creditcardmaatschappij. De gebruiker verklaart bij het verstrekken van een e-mailadres in te stemmen met de verzending van berichten door Keter, in overeenstemming met de door de gebruiker verstrekte gegevens, in verband met de uitvoering van Bestellingen. Hierbij wordt verduidelijkt dat een dergelijke e-mail geen bewijs vormt voor de uitvoering van een actie. De interne computergegevens van Keter en/of van personen die namens Keter handelen, vormen een toelaatbaar bewijs van de uitvoering van de genoemde bestelling.

 • Levering van producten

Keter zal de via de Website gekochte producten leveren aan het adres, in Nederland, dat de Gebruiker zal opgeven bij het plaatsen van een Bestelling. De verzenddiensten zullen worden geleverd via een koeriersbedrijf. Keter zal handelen om de producten te leveren in overeenstemming met de voorwaarden en verzendkosten die op het moment van bestellen op de Website staan vermeld. Keter verplicht zich om alleen producten te leveren waarvoor de volledige tegenprestatie is betaald via de door de Gebruiker verstrekte creditcard en aan het door de Gebruiker opgegeven adres. De betaling voor de verzending geschiedt met de creditcard en wordt bij de betaling van de producten opgeteld. De betaling voor de verzending kan om geen enkele reden worden geannuleerd, tenzij de transactie werd geannuleerd wegens een gebrek of een afwijking of indien de transactie werd geannuleerd vóór de verzending of indien de transactie werd geannuleerd in overeenstemming met het bepaalde in de volgende paragraaf. De levering van de producten vindt plaats op normale werkdagen in Nederland, van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 17.00 uur (met uitzondering van zaterdag, zondag, feestdagen en vakantieavonden). De telling van de werkdagen begint op de dag dat de creditcardmaatschappij de transactie goedkeurt. Een Bestelling die na 12.00 uur wordt geplaatst, wordt ten behoeve van de leveringsdatum beschouwd als een bestelling die op de eerstvolgende werkdag wordt geplaatst. Keter is niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de levering en/of niet-levering als gevolg van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt. Keter is niet aansprakelijk voor enige vertraging of uitval in de levering als gevolg van overmacht en/of gebeurtenissen buiten de wil van Keter, waaronder stakingen, stilstand, etc. In geval van vertraging of belemmering in de levering, die Keter vooraf bekend is, zal Keter zich inspannen om de voorspelde vertraging aan de Gebruiker door te geven via de contactgegevens die de Klant bij het plaatsen van een Bestelling heeft opgegeven. In geval van vertraging in de levering van een product aan de Klant, kan de Klant de transactie alleen annuleren in overeenstemming met de wettelijk vastgelegde data en in overeenstemming met het bepaalde in het onderstaande lid.

Het geleverde product moet in overeenstemming zijn met de transactie. Zo niet, dan kan de Gebruiker zijn rechten uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 • Annulering van een transactie

Annulering van een transactie door de Gebruiker, de Gebruiker heeft het recht om de transactie voor de Bestelling te annuleren in overeenstemming met en met inachtneming van alle bepalingen van de wet, met inbegrip van, voor zover van toepassing, de bepalingen van Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 ("e-Commerce Richtlijn") en de toepasselijke nationale wetgeving op grond daarvan. Het volgende vormt de voorwaarden en instructies voor de Gebruiker om de transactie van de Gebruiker te annuleren: 1) De Gebruiker kan de transactie voor de aankoop van een product annuleren vanaf de datum van het maken van de transactie en tot veertien (14) dagen na de datum van ontvangst van het product; 2) De Gebruiker kan een transactie voor de aankoop van goederen die speciaal voor de Gebruiker zijn vervaardigd na de transactie niet annuleren. De gebruiker wordt hiervan voorafgaand aan de uitvoering van de bestelling op de hoogte gesteld. De annulering van een transactie moet gebeuren door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het e-mailadres van de operationeel directeur van de website, waarvan het adres is: service@keter.com. De Gebruiker kan het volgende formulier gebruiken om de transactie te annuleren. Raadpleeg ook de voorwaarden voor verzending met ons en voor het retourneren van producten. Na ontvangst van het bericht van annulering van een transactie zoals hierboven vermeld, kan de Gebruiker de goederen binnen veertien (14) dagen aan Keter retourneren. Keter zal binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht van annulering het door de Gebruiker betaalde deel van de prijs van de transactie aan de Gebruiker terugbetalen en zal de Gebruiker geen ander bedrag in rekening brengen dan de kosten voor het retourneren van de goederen aan Keter. Indien de Gebruiker het product ontvangt, voordat de transactie door hen wordt geannuleerd, zal de Gebruiker het product op eigen kosten aan Keter laten retourneren, volgens de gegevens die hem worden verstrekt (in geval van annulering van de transactie wegens gebrek of incompatibiliteit zal de retourzending voor rekening van Keter zijn). Het product wordt, voor zover mogelijk of redelijk, in de originele verpakking en zonder enig gebruik, compleet en zonder beschadiging en/of schade geretourneerd. Annulering van de transactie door Keter. Keter heeft het recht een transactie geheel of gedeeltelijk te annuleren: 1) Indien het aanbod tot verkoop een ongebruikelijke en kennelijke fout bevatte, hetzij met betrekking tot de prijs van het product, hetzij met betrekking tot de beschrijving van het product; 2) Indien een communicatiestoring en/of ander technisch probleem werd geconstateerd waardoor de gebruikers niet op een behoorlijke manier aan de verkoop konden deelnemen; 3) in geval van overmacht, oorlogshandelingen of terreur, die de voortzetting van de verkoop, de uitvoering ervan of de deelname aan de verkoop op een behoorlijke manier in de weg staan; (4) Indien het voor Keter duidelijk wordt dat de transactie en/of de verkoop gepaard ging met illegale activiteiten van de Gebruiker en/of een ieder die namens de Gebruiker handelt; De kennisgeving van annulering van een transactie wordt telefonisch en/of schriftelijk aan de Klant bezorgd op het adres dat door de Klant is opgegeven bij de uitvoering van de transactie of bij de registratie op de Website. In dit geval wordt de transactie geannuleerd en zal Keter afzien van het in rekening brengen van de creditcard van de Gebruiker of het terugbetalen van het betaalde bedrag voor het product, voor zover dit is betaald. Met uitzondering van de terugbetaling van het transactiebedrag als hiervoor bedoeld, heeft de Gebruiker geen enkele aanspraak en/of vordering van welke aard dan ook op Keter met betrekking tot de annulering van de transactie zoals vermeld in dit artikel.

 • Privacy

We hebben een Privacybeleid opgesteld, dat beschikbaar is op: https://www.keter.com/en/privacy- beleid, dat onlosmakelijk deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden. Dit Privacybeleid regelt de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie die op of via de Website wordt verzameld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de aankoop van producten/diensten, de persoonlijke informatie die u verstrekt bij het aanmaken van een account en de toegang tot en het gebruik van de Website en de Functies.

 • Eigendom en toegestaan gebruik van de inhoud

Al het ontwerp, de inhoud, informatie, tekst, grafische elementen, logo's, foto's, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, advertenties, de selectie en indeling daarvan en ander materiaal dat op de Website wordt getoond (de "Content") zijn eigendom van of worden met toestemming van Keter gebruikt. De eigendom van alle Content blijft berusten bij de eigenaar. De Content wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere wetten en internationale verdragsbepalingen. Elk gebruik van dergelijke Content op deze website voor enig openbaar of commercieel doel, inclusief wijziging, reproductie, distributie, herpublicatie, transmissie, weergave of uitvoering, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keter is ten strengste verboden. Elk ongeoorloofd gebruik door u van dergelijke Content kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

 • Intellectuele eigendomsrechten

Deze Gebruiksvoorwaarden geven u geen toestemming om op enigerlei wijze gebruik te maken van de handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten, octrooien, ontwerpen, dienstmerken, logo's of andere intellectuele eigendomsrechten van Keter, al dan niet geregistreerd, gebruikt of weergegeven op deze Website en al dan niet met een handelsmerkregistratiesymbool, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Keter of de betreffende derde eigenaar. U mag geen handelsmerken, dienstmerken en logo's, of enige copyright, handelsmerk of andere mededeling in de Website of in de Content verwijderen of verbergen.

 • Octrooien en handelsmerken

Zonder beperking van het voorgaande of hieronder, kunnen de producten, technologie en processen van Keter of een van haar gelieerde ondernemingen waarnaar wordt verwezen of die op de Website zijn geplaatst, gedekt zijn door een of meer octrooien, ontwerppatenten en/of onderworpen zijn aan andere handelsgeheimen en/of andere eigendomsrechten. Daarnaast zijn KETER, het logo van Keter en andere handelsmerken op de Website handelsmerken van Keter. Er vindt geen overdracht of verlening van rechten uit hoofde van een dergelijk intellectueel eigendom plaats of wordt geïmpliceerd door een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of door een andere bepaling in de Website, en Keter behoudt zich al deze rechten voor.

 • Verboden activiteiten

Hoewel het u is toegestaan om deze Website te gebruiken, is het u verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden, of materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat zou kunnen worden beschouwd als een strafbaar feit of dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele aansprakelijkheid, of dat anderszins in strijd zou zijn met de wet. Bovendien mag u tijdens het gebruik van de Website niets: - Kopiëren, wijzigen, reproduceren, distribueren, weergeven, uitvoeren, publiceren, uitzenden of op andere wijze beschikbaar maken voor het publiek, downloaden en creëren van afgeleide werken van de Website en/of Content en/of enig deel daarvan; - Licentie verlenen, verkopen, toewijzen, leasen of anderszins overdragen van enig deel van de Website, met inbegrip van de content die op deze Website wordt weergegeven, aan een derde partij; - Persoonlijke informatie, wachtwoorden, accountinformatie of enige andere soort informatie met betrekking tot andere gebruikers opvragen, verkrijgen of op andere wijze proberen op te slaan; - De account van een andere persoon openen of gebruiken; - De oorsprong van Gebruikerscommunicatie verhullen; - Inhoud wijzigen, wijzigen, framen of "spiegelen"; een deep-link naar onze Website creëren door de homepage van onze Website te omzeilen; - Gebruik maken van een geautomatiseerd of automatisch mechanisme, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een webscraper, robots, spider om materiaal of informatie van de Website te openen of te downloaden; - Het verbieden, verstoren of op andere wijze voorkomen dat iemand de Website gebruikt of opent of de gebruikerservaring op de Website onderbreekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het handelen op een manier die de real-time uitwisseling van gebruikers verstoort; - Interfereren met of onderbreken van de Website, of servers of netwerkverbindingen met de Website, ongehoorzaam zijn aan eisen, procedures, beleid of voorschriften van netwerken die verbonden zijn met de Website; - Demonteren, decompileren, vertalen, aanpassen en reverse-engineering van de Website en/of enig deel daarvan; - Pogingen om ongeoorloofde toegang tot de Website (of enig deel daarvan) te verkrijgen. Als gevolg van onbevoegd gebruik van deze Website door u, mag Keter elke actie ondernemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om de overtreding te verhelpen of te voorkomen, inclusief het onmiddellijk verwijderen van het betreffende materiaal van deze Website. Zonder beperking zijn alle andere rechtsmiddelen die in de wet of in het eigen vermogen zijn voorzien, hierbij voorbehouden aan Keter. Keter zal volledige medewerking verlenen aan alle wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen of dagvaardingen waarin Keter wordt gevraagd of gelast de identiteit bekend te maken van personen die dergelijke materialen plaatsen.

 • Beschikbaarheid van producten, diensten en functies

Alle Functies, Content en producten en diensten die beschikbaar zijn op of via de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de prijzen van dergelijke producten en diensten, kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daarnaast kunnen alle Functies, Content, producten of diensten te allen tijde naar eigen goeddunken van Keter worden stopgezet. Het opnemen van Funcites, Content, producten of diensten op deze Website op een bepaald moment betekent of garandeert niet dat deze producten of diensten op elk moment en op uw locatie beschikbaar zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om alle toepasselijke lokale, staats-, federale en internationale wet- en regelgeving (inclusief vereisten voor de minimumleeftijd) met betrekking tot het bezit, gebruik en de verkoop van een dienst of product dat via deze Website is aangeschaft, na te gaan en te gehoorzamen. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u dat de bestelde producten alleen op een legale manier zullen worden gebruikt.

 • Toegang tot en nauwkeurigheid van de Website

Keter doet redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website volledig, accuraat en actueel is. Ondanks Keter's inspanningen wordt de toegang tot en de nauwkeurigheid van de Website van Keter.com echter "AS IS" en "AS AVAILABLE" aangeboden en kan deze soms onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn. Gewichten, maten, productbeschrijvingen, aanbevelingen, commentaar met betrekking tot producten en soortgelijke beschrijvingen worden gegeven en kunnen benaderingen zijn. Daarnaast kan onze website producten beschrijven die niet wereldwijd beschikbaar zijn en kunnen wij zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de informatie over prijs en beschikbaarheid. Voordat u een bestelling plaatst, dient u zich ervan te vergewissen dat het product of de producten die u wilt kopen compatibel zijn met het beoogde gebruik; de gebruiker dient gebruik te maken van de informatie op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden, en als dat niet het geval is, dient u contact op te nemen met de verkoopafdeling van Keter bij het controleren van de compatibiliteit. Keter garandeert de beschikbaarheid van een Product niet en behoudt zich het recht voor, zonder aansprakelijkheid of voorafgaande kennisgeving, om een Product te wijzigen, stop te zetten of het maken van een Product tijdelijk of permanent te staken, hetzij voor of na acceptatie van uw Bestelling. Houd er rekening mee dat sommige producten niet beschikbaar kunnen zijn, zelfs als de website aangeeft dat ze op voorraad en beschikbaar zijn, en het toevoegen van een Product aan uw winkelwagen garandeert niet de beschikbaarheid van dat Product. Keter behoudt zich het recht voor om een eerder door Keter geaccepteerde Bestelling te annuleren als blijkt dat het bestelde product niet op voorraad is, anderszins niet beschikbaar is of dat Keter een fout in de prijs of beschrijving van het product heeft geconstateerd. Hoewel Keter alle redelijke zorg besteedt aan de juistheid van de informatie op de Website, behoudt Keter zich het recht voor om fouten of onnauwkeurigheden te corrigeren en deze informatie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken en deze wijziging of bijwerking zal gelden voor alle bestellingen die worden geplaatst nadat deze wijzigingen en/of updates van kracht zijn geworden. Gebruikers van Bestellingen die voorafgaand aan de wijzigingen zijn geplaatst, kunnen de transactie annuleren.

 • Koppeling naar deze website

Het maken of onderhouden van een link vanaf een andere website naar een pagina op deze Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keter is uitdrukkelijk verboden. Alle toegestane links naar deze Website moeten voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Keter behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken de toestemming voor het plaatsen van een link naar de Website te beëindigen. In dit geval gaat u ermee akkoord de links onmiddellijk te verwijderen, zonder enige aanspraak en/of vordering op Keter in dit verband.

 • Links van derden

Deze Website kan links bevatten naar websites die eigendom zijn van of beheerd worden door derden. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wanneer u deze links gebruikt, volgt u een link naar een externe website en verlaat u de website van Keter, waarop het beleid en de gebruiksvoorwaarden van de eigenaren van de externe website van toepassing zijn. De links naar deze websites zijn links naar websites die door derden worden onderhouden. Keter is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid op en/of de beveiliging van dergelijke websites en/of enige inhoud, materiaal of andere informatie die zich op deze sites bevindt, inclusief de kwaliteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid ervan, of dat de inhoud illegaal is of inbreuk maakt op rechten van derden. Indien u besluit om een andere website te bezoeken die gelinkt is aan of afkomstig is van deze website, doet u dit geheel op eigen risico. U dient de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot gelinkte websites nauwlettend door te nemen voordat u gebruik maakt van dergelijke gelinkte websites, waarbij u informatie verstrekt. Sommige van de materialen op de website kunnen door derden worden verstrekt. Alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen of andere informatie die door dergelijke derden worden geuit of beschikbaar worden gesteld, zijn die van de respectieve auteur(s) of distributeur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van Keter weer.

 • Afwijzing van garantie

UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS OP UW RISICO. DE WEBSITE WORDT AANGEBODEN "ZOALS HET IS", "MET ALLE FOUTEN" EN "ZOALS HET BESCHIKBAAR IS". WAT BETREFT DE WEBSITE, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST KETER UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. ALLE INHOUD DIE WORDT GEDOWNLOAD, OF ANDERSZINS WORDT VERKREGEN DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE, DIENT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO TE WORDEN VERKREGEN. KETER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET VERKRIJGEN VAN INHOUD VAN DE WEBSITE.ZONDER BEPERKING TOT HET VOORGAANDE, KETER GEEFT GEEN GARANTIE: (A) UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS ZONDER ENIGE VERSTORING; (B) DE WEBSITE VOLDOET AAN EEN BEPAALD DOEL, BEHOEFTE, EIS OF SPECIFICATIE OF IS VOLLEDIG, BETROUWBAAR OF ACCURAAT; (C) UW VERZOEKEN AAN DE WEBSITE WORDEN GEHONOREERD VOLGENS UW PLANNING OF EEN OPGEGEVEN SCHEMA; (D) DE WEBSITE IS TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN; (E) EVENTUELE FOUTEN IN DE INHOUD OF DE FUNCTIES WORDEN GECORRIGEERD; (F) DE INHOUD OF FUNCTIES OP DE WEBSITE IS GESCHIKT OF BESCHIKBAAR VOOR GEBRUIK OP EEN BEPAALDE LOCATIE; (G) PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN WEERGEGEVEN OF WAARNAAR WORDT VERWEZEN, ZIJN BESCHIKBAAR VOOR GEBRUIK OP EEN BEPAALDE LOCATIE; OF (H) DE INHOUD, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT BESCHRIJVINGEN VAN PRODUCTEN, DIENSTEN EN FUNCTIES DIE OP OF VIA DE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN, IS NAUWKEURIG, ACTUEEL OF VOLLEDIG.HIERBIJ WORDT VERDUIDELIJKT DAT DE AFBEELDINGEN OP DE WEBSITE SLECHTS TER ILLUSTRATIE DIENEN EN DAT ER VERSCHILLEN KUNNEN ZIJN IN KLEUR OF IN ANDERE ASPECTEN TUSSEN HET UITERLIJK VAN HET PRODUCT OP DE AFBEELDING OP DE WEBSITE EN HET EIGENLIJKE PRODUCT.

 • PRODUCTGARANTIEBELEID

ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE VIA DE WEBSITE WORDEN AANGESCHAFT VALLEN ONDER DE GARANTIE VAN KETER EN IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE. DE GARANTIEPERIODE WORDT VERMELD IN HET GARANTIECERTIFICAAT. DE GARANTIE WORDT GEGEVEN VOOR GEVALLEN VAN DEFECTEN IN DE FABRICAGE DIE ONTDEKT WORDEN DOOR EEN REDELIJK GEBRUIK VAN HET PRODUCT. DE GARANTIE WORDT GEGEVEN AAN EEN KLANT DIE EEN AANKOOPBEWIJS VOORLEGT.ALLE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN AANGESCHAFT ZIJN ONDERHEVIG AAN WETTELIJKE GARANTIES INDIEN EN VOOR ZOVER VOORZIEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.KETER WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DEFECTEN OF STORINGEN AAN HET PRODUCT, CLAIMS DIE TE WIJTEN ZIJN AAN NORMALE SLIJTAGE, VERKEERD GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ONJUISTE INSTALLATIE DOOR DE KLANT, MISBRUIK, PRODUCTAANPASSING, ONJUISTE PRODUCTKEUZE, HET NIET NALEVEN VAN CODES, OF VERDUISTERING.DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN VAN GARANTIES ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DE WET DIT VERBIEDT. RAADPLEEG UW LOKALE WETGEVING VOOR DERGELIJKE VERBODSBEPALINGEN.

 • Beperkingen van de aansprakelijkheid

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN NEEMT KETER GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN OF VIRUSSEN DIE UW COMPUTER, TELECOMMUNICATIEAPPARATUUR OF ANDERE EIGENDOMMEN KUNNEN INFECTEREN DOOR OF ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF BLADEREN OP DEZE WEBSITE OF HET DOWNLOADEN VAN, DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN FUNCTIES OF INHOUD. IN GEEN GEVAL ZAL KETER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS OF IMMATERIËLE VERLIEZEN, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE ACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT EN/OF GEBASEERD OP EN/OF RESULTEREND UIT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN/OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN MET DEZE WEBSITE, HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF VAN EEN SITE OF BRON DIE IS GEKOPPELD AAN, WAARNAAR WORDT VERWEZEN OF WAARTOE TOEGANG WORDT VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE EN/OF DIE VERBAND HOUDT MET DE INHOUD OF HET MATERIAAL DAT ZICH OP DEZE WEBSITE BEVINDT OF WAARTOE TOEGANG WORDT VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR OF VOORTVLOEIT UIT HET VERTROUWEN VAN DE GEBRUIKER IN INFORMATIE DIE IS VERKREGEN VAN KETER OF VAN DE WEBSITE (1); (2) ALLE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, HET VERWIJDEREN VAN BESTANDEN OF FOUTEN, DEFECTEN, VIRUSSEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF VERZENDING OF HET NIET FUNCTIONEREN, COMMUNICATIEFOUTEN, VERNIETIGING OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT KETER GEGEVENS OF PROGRAMMA'S, ZELFS ALS KETER UITDRUKKELIJK IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN HET GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DEZE WEBSITE OF ENIGE INHOUD, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE REMEDIE IS OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. IN HET GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE U OP OF VIA DEZE WEBSITE HEEFT GEKOCHT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE REMEDIE, INDIEN VAN TOEPASSING, IS VAN DE FABRIKANT VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF LEVERANCIER VAN DERGELIJKE DIENSTEN, IN OVEREENSTEMMING MET DE GARANTIE VAN DIE FABRIKANT OF LEVERANCIER, OF OM EEN RETOURNERING EN TERUGBETALING TE VRAGEN VOOR DERGELIJKE PRODUCTEN OF DIENSTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET RETOURNERINGS- EN TERUGBETALINGSBELEID DAT OP DEZE WEBSITE IS GEPLAATST. DE BOVENGENOEMDE BEPALINGEN ZIJN ONDERWORPEN AAN DE BEPALINGEN VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

 • Uitsluiting en beperkingen

SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEID IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN NIET TOE. BIJGEVOLG IS HET MOGELIJK DAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ALLEEN IN DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 • Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Keter, haar directeuren, medewerkers, aannemers en derde partijen te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit een schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u of een andere derde partij en/of die het gevolg zijn van of voortvloeien uit uw gebruik van deze Website.

 • Geen goedkeuring

Geen enkele verwijzing in deze Website naar een specifiek commercieel product, proces of dienst (of leverancier van een dergelijk product, proces of dienst) anders dan dergelijke producten, processen of diensten van Keter, vormt of impliceert een goedkeuring, aanbeveling of begunstiging door Keter.

 • Recht om de toegang af te sluiten, te weigeren of te beperken

Keter behoudt zich het recht voor om uw toegang tot deze Website naar eigen goeddunken te beperken of in te trekken, op elk moment en om welke reden dan ook, tijdelijk of permanent, met inbegrip van, maar niet beperkt tot technische problemen of schending van deze Gebruiksvoorwaarden, en zonder dat u verplicht bent om deze uit te werken en/of uit te leggen.

 • Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden overeenkomst en elke claim of geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de website, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder verwijzing naar de principes van de wetsconflicten. U stemt ermee in dat alle geschillen en meningsverschillen worden beslecht door een bevoegde rechtbank in Nederland en u stemt er hierbij mee in en onderwerpt zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank en de persoonlijke jurisdictie daarin.

 • Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met het Privacybeleid en eventuele andere wettelijke vermeldingen en richtlijnen die op de Website zijn geplaatst, worden geaccepteerd bij uw gebruik van de Website of een van de diensten die daarin worden aangeboden en vormen de volledige overeenkomst tussen u en Keter met betrekking tot de Website. Het niet uitoefenen of afdwingen door Keter of een van haar functionarissen of werknemers van een recht of bepaling van deze overeenkomst geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt geacht, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet aantasten, die volledig van kracht blijven. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle rechten en licenties die op grond hiervan worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of afgestaan, maar mogen door Keter zonder beperkingen worden overgedragen. De paragraaftitels in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie of constructie van deze Gebruiksvoorwaarden.

 • Beëindiging

Keter behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Website of een deel daarvan, met of zonder kennisgeving, tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen. Wij behouden ons het recht voor om uw account of uw gebruik van deze Website of Functies te allen tijde op te schorten of te beëindigen, om welke reden dan ook of zonder enige reden. U gaat ermee akkoord dat Keter niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van deze Website of enig deel daarvan.

Contacteer ons

Vragen of opmerkingen met betrekking tot de inhoud of praktijken van deze Website en/of deze Voorwaarden dienen te worden gericht aan Keter op: service@keter.com Keter Benelux B.V., Ericssonstraat 17, Rijen, Nederland; Telefoonnummer: 31 161 228 300.

Print Pagina